Tam Ngựa

Tam ngựa – mang nguyên khí của Thổ, đem lại tài lộc, công danh và phát huy thổ khí.